Jezdecký klub Valtice, z.s.

Členství

Jak se stát naším členem? Napište nám. Na email vám zašleme přihlášku do našeho klubu. Po vyplnění a odevzdání přihlášky, dostanete podklady pro zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku naleznete v sekci ceník! Platí se jednorázový poplatek za vstup do klubu a po té každý rok členství. 

Jezdecký kroužek pro děti - přihlásit své dítě můžete pouze, pokud se současně stanete naším členem po zaplacení ročního členského příspěvku a současně členského příspěvku za kroužek. Více o jezdeckém kroužku naleznete v sekci Služby.

Zápis z jednání rady - založení spolku

Zápis ze schůze spolku

Jezdecký klub Valtice z.s.

I.

Dne 30.1.2021 se uskutečnila Členská schůze spolku Jezdecký klub Valtice z.s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Přítomni: Lucie Šrůtková

Viktor Šrůtka

Lucie Vlčková

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

 • Prezentace přítomných,
 • schválení programu Členské schůze,
 • volba zapisovatele,
 • volba orgánů spolku,
 • schválení názvu spolku,
 • schválení výše členského příspěvku,
 • schválení stanov v souladu s NOZ,
 • volba oprávněné osoby pověřené k zápisu do spolkového rejstříku.

III.

Zápis z průběhu Členské schůze v souladu se schváleným programem:

 • Přítomní se dohodli na založení spolku. V úvodu schůze byla provedena prezentace přítomných.
 • Přítomní schválili program Členské schůze.
 • Zapisovatelem byla jednomyslně zvolena Lucie Vlčková.
 • Předsedou byla jednomyslně zvolena Lucie Šrůtková, místopředsedou byla jednomyslně zvolena Lucie Vlčková. Pokladníkem byl jednomyslně zvolen Viktor Šrůtka.
 • Přítomní schválili název spolku.
 • Přítomní schválili výši členského příspěvku.
 • Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy.
 • Přítomní jednomyslně zvolili předsedu - Lucii Šrůtkovou, jako oprávněnou osobu k zastupování a jednání za spolek za účelem vyřízení zápisu do spolkového rejstříku a doručení žádosti o návrhu na zápis spolku příslušnému obchodnímu soudu.

Zápis pořídila: Lucie Vlčková Ověřila: Lucie Šrůtková

Schůze spolku Jezdecký klub Valtice z.s., dne 30.1.2021

Zápis členů v roce 2021

Žádáme všechny naše klienty , aby se zapsali jako členové. Případně musí počítat se zvýšením ceny jako pro nečleny. 
Pokud máte zájem stát se naším členem, neváhejte nás kontaktovat. Zašleme Vám obratem přihlášku. JK Valtice

Stanovy

Jezdecký klub Valtice, z. s.

Stanovy

I.

Název, sídlo a působnost spolku

 • Název spolku je: Jezdecký klub Valtice, z.s.
  Zkrácený název spolku je: JK Valtice (dále jen "Spolek")
 • Sídlem Spolku je: Úvaly u Valtic 97, 691 42 Valtice
 • Spolek je samostatnou, nepolitickou a dobrovolnou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České Republiky.
 • Spolek je založený podle zákona §3045 NOZ ve spojení s §214 a násl..
 • Spolek působí především ve městě Valtice, přičemž organizuje svoji činnost po celé ČR.
 • Spolek je právnickou osobou a zřizuje se na dobu neurčitou.

II.

Účel spolku

Hlavním účelem spolku je realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, chov a výcvik koní i jezdců. Účelem Spolku je také rozvoj a propagace jezdeckého sportu především na rekreační činnosti, ale také na amatérské i sportovní úrovni, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání v hipologické problematice.

III.

Stanovy spolku

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

IV.

Hlavní činnosti a cíle spolku

Hlavním cílem spolku je přivést co největší počet dětí a mládeže k lásce a úctě ke zvířatům, především pak ke koním a stejnou měrou i k přírodě samotné. Spolek c

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • Realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež, seznámit co nejvíce mladých lidí s životem a chovem koní jakožto i domácích zvířat obecně.
 • Naučit mladé lidi a zejména děti porozumět zvířatům a naučit je žít v souladu s přírodou.
 • Svou činností pomáhat při výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany naší přírody a krajiny.
 • Svou činností pomoct mladé generaci ovládat své tělo, socializaci ve skupině jakožto i celkové psychické a sociální vyspělosti.
 • Spolupráce se školními i neškolními organizacemi za účelem vzdělávání členů i veřejnosti v oblasti chovu zvířat (především koní) a jezdectví. Jakožto i pořádání přednášek, seminářů (školky, základní školy, centra volného času pro rodiny s dětmi i širší veřejnosti....)
 • Spolek také provozuje chov domácích a hospodářských zvířat především koní, která slouží k naplnění cíle a poslání činnosti spolku.
 • Přípravou a vzdělávání jezdců na všech úrovních výcviku (od začínajících jezdců až po vrcholové sportovce) a organizování jezdeckých soustředění a veřejných tréningů.
 • Činnosti v chovu a výcviku koní a veškeré činnosti s tím spojené (např. účast na chovatelských akcích a výstavách a jejich organizování).
 • Zápůjčka koní svým členům za účelem účasti na akcích, závodech či pro jiné aktivity.

V.

Hospodářská činnost spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší spočívající v podnikání, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavní činnosti Spolku, k podpoře dalších činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. Může se jednat především o pronájem koní dalším osobám. Poskytování reklamy dalším osobám prostřednictvím spolku.

Členství ve Spolku

 • Členem Spolku s hlasem rozhodujícím může být:
 • fyzická osoba starší 18 let
 • právnická osoba působící na území České Republiky
 • Členem Spolku s hlasem poradním může být fyzická osoba mladší 18 let, u které je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce
 • Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, schválením Předsedou a uhrazením členského příspěvku za každý započatý rok členství ve stanovené výši a lhůtě.
 • Členové spolku neručí za dluhy Spolku.
 • Práva členů:
 • podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti Spolku;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;
 • účastnit se jednání Členské schůze;
 • člen s hlasem rozhodujícím má právo se podílet se na rozhodování hlasováním na Členské schůzi a volit předsedu spolku;
 • Povinnosti členů
 • dodržovat Stanovy a všechny vnitřní směrnice Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku
 • aktivně se podílet na plnění cílů a účelu Spolku a důstojně reprezentovat Spolek;
 • jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku a jeho zájmy;
 • dodržovat "FEI kodex chování" a "FEI etický kodex" a vyvarovat se jakéhokoli jednání vedoucího k postavení sportovních či ekonomických ambicí nad zdraví či bezpečnost koně;
 • řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku;
 • chránit majetek Spolku a pečovat o něj (vlastní i půjčený);
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 • každý člen odpracovat 8 brigádních hodin pro spolek (úklid pastvin, čištění výstroje...).
 • Členství zaniká:
 • nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;
 • na základě písemného oznámení adresované Předsedovi a je platné dnem doručení tohoto oznámení;
 • rozhodnutím Členské schůze o vyloučení;
 • úmrtím člena - fyzické osoby;
 • zánikem člena - právnické osoby;
 • zánikem Spolku.

V.

Orgány Spolku

 • Členská schůze - nejvyšší orgán
 • Statutární orgán - Předseda
 • Revizor spolku

VI.

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů - Členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:
 • schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov;
 • volí předsedu a odvolává́ jej;
 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období;
 • rozhoduje o výši členského příspěvku;
 • rozhoduje o vyloučení členů;
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
 • rozhoduje o členství́ spolku v mezinárodních organizacích, koalicích, kampaních a sportovních svazech;
 • rozhoduje o provozování kanceláře spolku;
 • rozhoduje o zániku spolku;
 • všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku;
 • Členská schůze je složena ze všech členů Spolku s hlasem rozhodujícím;
 • Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát ročně Předseda, jinak dle potřeby. Den, místo konání a program zasedání oznámí členům spolku písemně nebo elektronickou formou nejméně 14 dní před termínem Členské schůze.
 • Zasedání Členské schůze může být blíže upraveno Řádem Členské schůze;
 • Členská́ schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku s hlasem rozhodujícím. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku s hlasem rozhodujícím, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý́ člen s hlasem rozhodujícím má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 • Není -li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání Členské schůze konané ve lhůtě jedné hodiny od předchozího zasedání. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
 • Záležitost, která́ nebyla zařazena na pořad zasedaní při ohlášení členské schůze v souladu s odst. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 • Členové bez hlasu rozhodujícího se mohou účastnit zasedání Členské schůze, jejich hlas je pouze poradní;
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové́ přítomní na zasedaní členské́ schůze.
 • Rozhodnutí Členské schůze je závazné pro všechny členy Sdružení;

VII.

Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem spolku, který́ je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně̌ dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za Spolek může jednat rovněž̌ předsedou zmocněný́ člen nebo zmocněný zaměstnanec spolku;
 • Předseda je volen členskou schůzí na dobu na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby;
 • Předseda má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jeho funkce;
 • Předsedovi může být vyplacena odměna za odvedenou práci, pokud vykonává další činnosti uvedeny v článku IV. Stanov.
 • Předseda dále zejména:
 • svolává zasedání Členské schůze v souladu s čl. 6, odst. 3 těchto stanov, vede agendu Členské schůze a archivuje zápisy;
 • organizuje a řídí činnost Spolku, vede řádně agendu celého Spolku;
 • rozhoduje o přijetí člena Spolku;
 • přijímá zaměstnance Spolku, ukončuje jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech;
 • organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami;

VIII.

Revizor spolku

 • Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění členské schůze, jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 • Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy a tyto předkládá členské schůzi.

IX.

Majetek, hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku

 • Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, dotací, nadačních grantů, z příjmů ze své činnosti.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.
 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 • Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, usnese-li se na tom nejméně jedna třetina spolku. Členská schůze rozhodne o majetkovém vypořádání.

X.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí Spolku dne 30.1.2021 a okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Stanovy byly přijaty v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb,. Občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy a jsou závazné pro všechny členy Spolku a členy jeho orgánů.
 • Spolek může přiznat členovy voleného orgánu odměnu.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
© 2021 Jezdecký klub Valtice, z.s. . IČ: 09896112. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!